Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE ZAPOBIEGANIA I PRZECIWDZIAŁANIA COVID NA TERENIE SP W TRZEPOWIE

Czcionka:

Rok szkolny 2020/21

 

 

WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA

DOTYCZĄCA ZAPOBIEGANIA  I  PRZECIWDZIAŁANIA

COVID-19 NA TERENIE

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  W TRZEPOWIE

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.  2019 r. poz.1239),
 2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.  2019 r. poz. 59),
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.  2019 r. poz. 1148), art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 r. poz. 69),
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz.780),
 6. Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 14 maja 2020r.
 7. Wytyczne Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2020 r. wydane związku z decyzją o otwarciu przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego,
 8.  Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).

 

 Cel procedury:

1.Ustalenie zasad funkcjonowania szkoły i oddziałów przedszkolnych, wyznaczenie sposobów postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie pandemii COVID -19

2. Zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 wśród dzieci, ich rodziców oraz pracowników szkoły.

Uczestnicy postępowania:

 1. Rodzice/prawni opiekunowie oraz osoby upoważnione do odbioru ucznia/dziecka
 2. Uczniowie
 3. Nauczyciele
 4. Pracownicy niepedagogiczni
 5. Dyrektor szkoły

 

§ 1

Zasady organizacji pracy w szkole i oddziale  przedszkolnym

 

 1. Od  1 września  2020 r. uczniowie klas I-III oraz dzieci oddziału przedszkolnego mogą brać udział w zajęciach dydaktyczno -opiekuńczo–wychowawczych  w szkole podstawowej i oddziale przedszkolnym. Zajęcia te odbywają się zgodnie z planem zajęć dla oddziału przedszkolnego i uczniów SP umieszczonym  w elektronicznym dzienniku i wywieszonym na tablicy ogłoszeń przy wejściu głównym  do placówki.
 2. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej.
 3. Zajęcia świetlicowe odbywają się w holu nr 1 z zachowaniem zasady 1.5 m2 na osobę. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne.
 4. Na podstawie złożonych przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji, dyrektor wyznacza godziny przebywania  i odbioru uczniów.
 5. Po godzinach przyprowadzania  wejście do szkoły jest zamknięte na klucz.

 

 1. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
 2. Jedna grupa uczniów/dzieci przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
 3. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 1.5 m2 na 1 osobę.
 4. Uczeń/dziecko posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku ucznia/dziecka, w tornistrze/worku.
 5. Uczniowie/dzieci nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 6. W sali gimnastycznej- holu  w szkole może przebywać jedna  grupa uczniów. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą umyte lub zdezynfekowane.
 7. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 8. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa w klasach 0-IIII   spędza przerwy pod nadzorem  swojego nauczyciela, klasy V – VII na dużym holu , klasy IV i VIII na małym holu  w rejonie sekretariatu.
 9. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
 10. Zaleca się korzystanie przez dzieci z placu zabaw przy oddziałach przedszkolnych oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie placówki, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
 11. Sprzęt na boisku oraz na placu zabaw wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.
 12. Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans, natomiast na placu zabaw jedna grupa.
 13. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami/dziećmi.
 14. Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów/dzieci (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny przerw lub zajęć na boisku).
 15. Uczeń/dziecko nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 16. Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów/dzieci w jednym pomieszczeniu, w tym ustalić bezpieczną zasadę korzystania przez grupę dzieci z szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć.
 17. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
 18. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 19. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów/dzieci do/ze szkoły/oddziałów przedszkolnych mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
 20. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 1,5 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 21. Do szkoły/ oddziału przedszkolnego może uczęszczać wyłącznie uczeń/dziecko zdrowy/e, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 22. Uczniowie/dzieci do szkoły/oddziału przedszkolnego są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 23. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia/dziecka do szkoły/oddziału przedszkolnego .
 24. Ograniczamy przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.
 25. Rodzice/opiekunowie ucznia/dziecka mają obowiązek podania aktualnego numeru telefonu do szybkiej komunikacji.
 26. Rodzice/opiekunowie powinni wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia/dziecka jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 27. Jeżeli uczeń/dziecko przejawia niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane w izolatce z zapewnieniem min. 1,5 m odległości od innych osób i rodzice/opiekunie zostaną zobowiązani do pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
 28. Do odwołania, rodzice/prawni opiekunowie/osoby upoważnione do odbioru uczniów/dzieci oraz osoby trzecie nie wchodzą do budynku szkoły/ wyjątek sekretariat z zachowaniem reżimu sanitarnego/ pomiar temperatury, odkażanie rąk, maseczka / .

 

§ 2.

 

Zasady bezpiecznego zachowania się w budynku szkoły

 

 1. Pracownik przychodzi do pracy zdrowy, bez jakichkolwiek objawów choroby.
 2. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do samoobserwacji , pomiaru temperatury, odkażenia rąk ,przemieszczania się w maseczkach.
 3. W przypadku podejrzenia zakażenia chorobą  zakaźną  lub  COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka, bóle mięśni, bóle brzucha)  pozostają  w  domu   i zawiadamiają   o tym    fakcie     dyrektora szkoły.
 4. W przypadku stwierdzenia objawów choroby, choroby zakaźnej, lub COVID-19 w godzinach świadczenia pracy pracownik ma obowiązek niezwłocznego udania się do izolatki  i telefonicznego powiadomienia dyrektora szkoły.
 5. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z szkoły dorosłe osoby oraz uczniowie klas 3-8  dezynfekują ręce  płynem do  dezynfekcji, zgodnie z zamieszczoną przy wejściu procedurą.
 6. Uczniowie klas 1-2 oraz dzieci oddziału przedszkolnego po każdym wejściu/ wyjściu z szkoły/ oddziału przedszkolnego myją ręce.
 7. Uczniowie/dzieci na terenie szkoły/oddziałów przedszkolnych regularnie myją ręce.
 8. Pracownicy mają obowiązek zachowania dystansu społecznego między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący minimum 1,5 metra.
 9. Każdorazowo po kontakcie z osobą zewnętrzną pracownik ma obowiązek zdezynfekowania przyłbicy oraz zmiany rękawiczek.
 10. Zakazuje się przemieszczania pracowników bez ważnego powodu. Pracownicy przemieszczają się wyłącznie w celu wykonywania obowiązków służbowych.
 11. Wszyscy pracownicy szkoły/oddziałów przedszkolnych muszą ponadto stosować i przestrzegać podstawowych zasad  zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:
 • Często myć ręce zgodnie z instrukcją.
 • Stosować zasady ochrony podczas kaszlu i kichania zakrywając usta i nos łokciem.
 • Unikać dotykania oczu, nosa i ust.

 

§3.

Obowiązki nauczycieli

 

 1. Nauczyciele świadczący pracę z uczniami na terenie szkoły/oddziału przedszkolnego:
 • Wyjaśniają uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w szkole/oddziale przedszkolnym, dlaczego zostały wprowadzone. Dbają o pozytywny przekaz powyższych treści w celu wzbudzenia w dzieciach poczucia bezpieczeństwa oraz odpowiedzialności za swoje zachowanie bez poczucia lęku.
 • Prezentują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji umieszczonej w widocznym miejscu  w szkole.
 • Prowadzą profilaktykę prozdrowotną ze szczególnym zwróceniem uwagi na częstotliwość mycia rąk, zasłaniania ust i nosa podczas kichania i kaszlu, niedotykania ust, nosa i oczu oraz bezwzględnie monitorują poprawność stosowania przez dzieci wprowadzonych instrukcji.
 • Prowadzą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, w miarę możliwości mogą prowadzić zajęcia dydaktyczne.
 • Od chwili powrotu do pracy stacjonarnej wyznaczeni nauczyciele pracują według ustalonego przez dyrektora planu zajęć , sprawując bezpośrednią opiekę nad uczniami/dziećmi.
 • Dokonują  pomiarów temperatury ciała ucznia/dziecka w razie zauważenia u niego jakichkolwiek objawów choroby.
 • Są odpowiedzialni za przestrzeganie zasady bezpiecznej odległości dziecka od dziecka i nauczyciela/pracownika sprzątającego podczas: zabaw dowolnych, zabaw ruchowych, zajęć edukacyjnych, posiłków, pobytu w łazience.
 • Unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu z zachowaniem odpowiedniej odległości.
 • Nauczyciele korzystają wyłącznie z wyznaczonych przez dyrektora pomieszczeń sanitarnych.
 •  W miarę rozwoju sytuacji epidemiologicznej po zakończeniu pracy stacjonarnej  z dziećmi  prowadzą pracę zdalną.
 •  Nauczyciele nie świadczący pracy stacjonarnej z dziećmi wykonują  pracę  zdalną 

§ 4

Obowiązki pracowników obsługi

 

 1. Pracownicy wykonują codzienne prace porządkowe we wzmożonym reżimie sanitarnym, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych oraz sanitariatów i ich wyposażenia.
 2. Każdorazowo dezynfekują toalety, umywalki i  wszelkie przedmioty w toalecie minimalizując ryzyko zakażenia poprzez dotyk.
 3. Dezynfekują powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym  blaty  stołów  do  spożywania posiłków.
 4. Wietrzą  pomieszczenia szkoły/oddziałów przedszkolnych, w których nie są  organizowane  zajęcia, co najmniej raz na godzinę.
 5. Po zakończeniu pracy oddziału wietrzą sale zajęć, dezynfekują  zabawki, wszelkie wyposażenie, blaty stołów, regały, krzesła, drzwi   wraz z klamkami, podłogi ciągów komunikacyjnych oraz powierzchnie płaskie  tych ciągów, parapety, listwy przypodłogowe.
 6. Przy przyjmowaniu z zewnątrz ( przez okno lub uchylone przez pracownika drzwi) jakichkolwiek dokumentów lub przesyłek pocztowych/kurierskich wymagane jest stosowanie przez osoby odbierające  środków ochrony osobistej, a także wpisania do Rejestru kontaktu z osobami trzecimi: daty kontaktu, nazwę firmy kurierskiej, imienia i nazwiska kuriera,  numeru jego telefonu (załącznik Nr 4).
 7. Każdorazowo po kontakcie z osobą trzecią  pracownicy wyrzucają rękawiczki, dezynfekują przyłbicę, myją i dezynfekują ręce.

§ 6

Zadania i obowiązki rodziców

 1. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii COVID-19  w   szkole/oddziale przedszkolnym oraz bezwzględnie ich przestrzegają.
 2. Dziecko może korzystać z opieki szkoły /oddziału przedszkolnego wyłącznie w przypadku, gdy przed datą planowanego posłania dziecka do szkoły/oddziału przedszkolnego rodzice wyrażą taką wolę. W celu skutecznego zapisania dziecka rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do:
 1. Telefonicznego poinformowania szkoły.
 2. Pobrania, wypełnienia, podpisania i złożenia Deklaracji - załącznik Nr 1 do Procedur - rodzice uczniów klas 1-3 i 4-8
 3. Pobrania, wypełnienia, podpisania i złożenia Deklaracji - załącznik Nr 6 do Procedur - rodzice dzieci oddziału  przedszkolnego
 4. Przyprowadzają do szkoły wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.
 5. Nie  przyprowadzają do szkoły/oddziału przedszkolnego dziecka, jeśli rodzice lub inni członkowie rodziny przebywają w kwarantannie,  izolacji.
 6. Zaopatrują dziecko, w indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do  i  z placówki.
 7. Przed przyprowadzeniem dziecka do placówki rodzice/opiekunowie mierzą dziecku temperaturę. W przypadku temperatury powyżej 37,5C rodzic nie może przyprowadzić dziecka do placówki.
 8. Dbają, aby dziecko nie wniosło do placówki żadnych zabawek, i niepotrzebnych przedmiotów.
 9. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust, zwracają uwagę na odpowiedni sposób  zasłaniania  twarzy podczas  kichania  czy  kasłania.
 10. Mają obowiązek wytłumaczenia dziecku, że nie może tymczasowo witać się z innymi dziećmi poprzez uściśnięcie dłoni, obejmowanie, przytulić się do nauczycielki, pracowników szkoły oraz kolegów i koleżanek, chwytać ich za rękę, dotykać.
 11. Po wejściu do szkoły/oddziałów przedszkolnych dezynfekują/myją ręceręce.
 12. Są zobowiązani do odbierania informacji z dziennika elektronicznego , telefonów oraz maili ze szkoły/oddziału przedszkolnego umożliwiając dyrektorowi  i pracownikom szkoły szybką ścieżkę komunikacji, zgodnie z wytycznymi dla placówki.                                       

§8.

Postanowienia końcowe

 1. Z treścią niniejszej procedury zapoznaje się pracowników i rodziców/prawnych opiekunów uczniów.

 

Lista załączników:

 1. Załącznik nr 1 - deklaracja rodziców klas 1-8
 2. Załącznik nr 2 - procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażeniacovid-19 u dziecka/ucznia
 3. załącznik nr 3 - oświadczenie pracownika
 4. załącznik nr 4 - szczegółowe procedury bezpieczeństwa
 5. załącznik nr 5 -informacja dotycząca korzystania z opieki
 6.  załącznik nr 6 - deklaracja rodziców dzieci oddziały przedszkolne

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trzepowie

Borowina , 31.08.2020r

ZAŁĄCZNIK NR   

http://sptrzepowo.szkolna.net/pliki/plik/zalacznik-nr-1-covid-1599138487.docx

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

http://sptrzepowo.szkolna.net/pliki/plik/zal-2-procedura-na-wypadek-zakazenia-covid-1599138526.doc

 

ZAŁĄCZNIK NR 3

http://sptrzepowo.szkolna.net/pliki/plik/zal-3-oswiadczenie-pracownika-covid-1599138561.docx

 

ZAŁĄCZNIK NR 4

http://sptrzepowo.szkolna.net/pliki/plik/zalnr-4-szczegolowe-procedury-bezpieczenstwa-1599138613.docx

 

ZAŁĄCZNIK NR 5

http://sptrzepowo.szkolna.net/pliki/plik/zal-5-deklaracja-rodzica-godziny-opieki-1599138652.docx

 

ZAŁĄCZNIK NR 6

http://sptrzepowo.szkolna.net/pliki/plik/zal-6-oddzial-przedszkolny-1599138691.docx

Imieniny

Zegar

Kalendarium

Marzec 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

LEPSZA SZKOŁA

          

FUNDACJA HOSPICYJNA