Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Programy i projekty edukacyjne

Czcionka:

ROK SZKOLNY 2022/23

 

 

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach programu 

"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" Priorytet 3 

na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej.

Wysokość dofinansowania dla naszej placówki wyniosła 4000zł, wkład własny 1000 zł, całkowity koszt realizacji zadania to 5000zł. 

 

 

ROK SZKOLNY 2021/22

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Pomorskie Żagle Wiedzy w gminie Kolbudy, Pszczółki i Przywidz”

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji i udzielania wsparcia w ramach projektu „Pomorskie Żagle Wiedzy w gminie Kolbudy, Pszczółki i Przywidz”

 2. Projekt pn. „Pomorskie Żagle Wiedzy w gminie Kolbudy, Pszczółki i Przywidz” jest realizowany
  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.2. Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, realizowanego przez Gminę Kolbudy, Pszczółki i Przywidz.

 3. Projekt realizowany jest od 21 października 2021 r. do 30 czerwca 2023 r.

 4. Działania będą realizowane dla Beneficjentów Ostatecznych, wybranych zgodnie z zasadami opisanymi w § 5 ze szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest:

 1. Gmina Kolbudy tj.:

-Szkoła Podstawowa w Kowalach, ul. Apollina 7, 80-180 Kowale

-Zespół Kształcenia i Wychowania w Kolbudach, ul. Wybickiego 33, 83-050 Kolbudy

-Zespół Kształcenia i Wychowania w Bielkówku ul. Gregorkiewicza 11, 83-050

Bielkówko

-Szkoła Podstawowa w Pręgowie ul. Bukowskiego 3, 83-050 Pręgowo

 1. Gmina Pszczółki tj.:

- Szkoła Podstawowa w Pszczółkach, Szkolna 4, 83-032 Pszczółki

- Szkoła Podstawowa w Skowarczu, Ul. Gdańska 9, 83-032 Skowarcz,

- Szkoła Podstawowa w Różynach, Ul. Kościelna 2, 83-031 Różyny.

 1. Gmina Przywidz tj.:

- Szkoła Podstawowa w Przywidzu Szkolna 1, 83-047 Przywidz,

-Szkoła Podstawowa w Trzepowie, Ul. Długa 1, 83-047 Borowina,

-Szkoła Podstawowa w Pomlewie, Ul. Szkolna 3, 83-047 Przywidz,

 1. Rekrutacja oparta jest na zasadzie równych szans w tym równości ze względu na wiek i płeć.

 2. Rekrutacja odbywa się na terenie szkół biorących udział w projekcie zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 3. Dokumentację oraz inne informacje związane z rekrutacją gromadzi się w biurze projektu.

 

§ 2

Słownik pojęć

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

EFS – Europejski Fundusz Społeczny

RPO – Regionalny Program Operacyjny

UP – Uczestnik Projektu – uczestnik zajęć pozalekcyjnych i pozostałego wsparcia oraz zajęć dla nauczycieli

WoD – Wniosek o dofinansowanie projektu

Beneficjent – Realizator Projektu – Gmina Kolbudy

Biuro projektu – Urząd Gminy w Kolbudach Referat Programów Rozwojowych i

Strategii

Koordynator projektu – Kierownik Referatu Programów Rozwojowych i Strategii

Urzędu Gminy w Kolbudach

 

§ 3

Cel projektu

 1. Celem głównym projektu pn. „Pomorskie Żagle Wiedzy w gminie Kolbudy, Pszczółki
  i Przywidz”
  jest podniesienie jakości pracy szkół i placówek poprzez kompleksowe wspomaganie rozwoju szkoły, rozumianego jako ścisłe zespolenie systemu wsparcia nauczycieli ze zdiagnozowanymi potrzebami ucznia i szkoły.

 2. Wsparcie obejmuje kształtowanie kompetencji kluczowych tj.:

- upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży wzorców dotyczących m.in. aktywnego uczestnictwa w kulturze, sporcie i rekreacji, postaw obywatelskich, proekologicznych, wpływających na budowanie więzi lokalnych i regionalnych, a także zdrowego trybu życia, m.in. poprzez edukację morską i żeglarską,

- włączenie do procesu dydaktycznego treści dotyczących edukacji morskiej i żeglarskiej
i wykorzystanie tych treści do kształtowania kompetencji kluczowych uczniów,

- promowanie i upowszechnianie zawodów związanych z morzem wśród dzieci i młodzieży jako jednej z dziedzin przyszłej aktywności zawodowej.

 

§ 4

Zakres wsparcia

 1. Projekt, o którym mowa w § 1 pkt.1, obejmuje wsparcie skierowane do wszystkich uczniów zainteresowanych tematyką zajęć i chcących podnosić wiedzę i umiejętności. Projekt obejmuje:

1) Organizację zajęć pozalekcyjnych z zakresu edukacji morskiej i żeglarskiej o tematyce:

- zajęcia matematyczno-przyrodnicze z elementami edukacji morskiej prowadzone metodą projektu

- zajęcia praktyczne z podstaw nawigacji morskiej z elementami astronomii metodą projektu z wykorzystaniem TIK

- zajęcia językowe z elementami komunikacji morskiej

- zajęcia interdyscyplinarne związane z bezpieczeństwem morskim

 1. Organizację zajęć z doradztwa zawodowego,

 2. Realizację teoretycznych zajęć żeglarskich,

 3. Realizację praktycznych zajęć żeglarskich,

 4. Organizację siedmiodniowego obozu żeglarskiego dla 80 osób,

 5. Organizację regat wraz z festiwalem muzyki szanty- Przystań Kolbudy

 6. Organizację jednodniowych wyjazdów edukacyjnych do:

 • Akwarium Gdyńskiego

 • Rejs statkiem

 1. W ramach projektu przeprowadzone zostaną również szkolenia dla nauczycieli w zakresie:

- Kurs instruktora żeglarstwa

- Edukacja morska w kreatywnym kształtowaniu kompetencji kluczowych

- Interdyscyplinarne zabawy nawigacyjne na mapie morskiej z wykorzystaniem TIK i GPS

Zakres przedmiotowy projektu wynika z przeprowadzonej diagnozy w zakresie potrzeb uczniów (dot. kształtowania kompetencji kluczowych) oraz wynikającego z tych potrzeb doskonalenia nauczycieli. Działania skierowane do uczniów i nauczycieli ujęte w zakresie przedmiotowym projektu są komplementarne.

§ 5

Zasady rekrutacji

 1. W każdej placówce objętej realizacją projektu odbędą się spotkania informacyjne, których celem będzie zapoznanie z założeniami i celami projektu oraz zachęcenie do udziału w nim. Organizację spotkań przygotuje i przeprowadzi Dyrektor wraz z Koordynatorem szkolnym.

 2. Postępowanie rekrutacyjne na zajęcia realizowane w ramach projektu zostanie przeprowadzone w placówkach objętych projektem.

 3. Warunkiem udziału ucznia/nauczyciela w projekcie jest złożenie wymaganych dokumentów przez rodziców/prawnych opiekunów uczniów (zgłoszenie ucznia) oraz przez nauczycieli (zgłoszenie nauczyciela):

 • karta zgłoszenia (uczeń, nauczyciel ), stanowiąca Załącznik Nr 1.1 oraz 1.2

 • deklaracja uczestnictwa w projekcie (uczeń, nauczyciel), stanowiący Załącznik Nr 2.1 oraz 2.2.

 1. Ze względu na zapewnienie jak największej dostępności do zajęć, na wolne miejsca prowadzona będzie rekrutacja do dnia 30.05.2022 r.

 2. Koordynowaniem zajęć w szkołach zajmie się Koordynator szkolny, u którego dostępne będą wszelkie informacje dotyczące projektu oraz druki rekrutacyjne.

 3. Zajęcia pozalekcyjne będą się odbywały poprzez następującą formułę rekrutacji:

 • uczniowie kl. III-VII będą zgłaszali się samodzielnie, będą mogli zgłaszać rodzice lub nauczyciele, którzy na bazie wiedzy zdobytej w dotychczasowej pracy z danym uczniem mogą ocenić jego umiejętności i zainteresowania, wskazując na możliwości uczestnictwa w zajęciach.

 • nauczyciele będą zgłaszali się samodzielnie.

 1. Kryteria naboru:

 • uczestnicy będą pochodzić z naboru otwartego, polegającego na bezpośrednim zgłoszeniu zainteresowanych poprzez złożenie karty oraz deklaracji uczestnictwa.

 • W przypadku zgłoszenia się większej ilości uczniów decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 1. W każdej szkole zostanie utworzona Komisja rekrutacyjna składającą się z Dyrektora szkoły
  i Koordynatora szkolnego ze współudziałem nauczycieli uczących w klasach, aby podczas rekrutacji dokonali wyboru uczniów do udziału w zajęciach. Za rekrutację uczniów odpowiadać będzie Dyrektor szkoły. Za rekrutację nauczycieli odpowiadać będzie Dyrektor szkoły oraz Koordynator szkolny.

 2. Zaplanowane w projekcie zajęcia będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych uczniów,
  a rekrutacja będzie zgodna z zasadą równych szans oraz będzie opierała się wyłącznie na kryteriach merytorycznych, które nie odnoszą się do wyznania, rasy, przekonań czy niepełnosprawności.

 

 

 

§ 6

Nabór Uczestników Projektu

  1. Uczestnicy Projektu (UP) zostaną wybrani spośród uczniów i nauczycieli szkół wymienionych
   w §1
   Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie na zasadach, o których mowa w §5.

 1. Warunkiem umieszczenia uczestnika na liście zakwalifikowanych do udziału w zajęciach jest wypełnienie i złożenie w punkcie rekrutacyjnym (sekretariat szkolny lub Koordynator szkolny) Karty zgłoszenia ucznia lub Karty zgłoszenia nauczyciela stanowiącej odpowiednio Załącznik Nr 1.1 lub 1.2 do niniejszego Regulaminu oraz Deklaracji uczestnictwa w projekcie, która stanowi odpowiednio Załącznik Nr 2.1 lub 2.2 do niniejszego Regulaminu.

 2. Na tej podstawie Komisja rekrutacyjna kwalifikuje uczestnika do udziału w projekcie lub
  w przypadku braku miejsc określonych w projekcie umieszcza go na liście rezerwowej.

 3. Uczeń/nauczyciel, który w wyniku rekrutacji zakwalifikował się do udziału w projekcie, co zostało potwierdzone w protokole Komisji Rekrutacyjnej, staje się Uczestnikiem Projektu.

 

§ 7

Uprawnienia i obowiązki Uczestnika Projektu

 1. Beneficjent zobowiązuje się do zapewnienia UP wsparcia zgodnego z zapisami niniejszego Regulaminu i wynikające z WoD projektu.

 2. UP jest uprawniony do nieodpłatnego udziału w projekcie.

 3. UP przysługuje prawo do bezpłatnych materiałów edukacyjnych, przewidzianych we Wniosku
  o dofinansowanie projektu.

 4. UP zobowiązany jest do rzetelnego uczestnictwa w zajęciach przewidzianych w ramach projektu,
  w wyznaczonych przez szkoły terminach.

 5. UP zobowiązany jest do wypełniania testów umiejętności dla celów ewaluacji i monitorowania projektu, udziału w badaniach monitorujących zmniejszanie się zdiagnozowanych problemów.

 6. UP zobowiązany jest do przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad, w tym dbania o sprzęt
  i pomoce wykorzystywane podczas realizacji projektu, a także do stosowania się do poleceń wydawanych przez osoby zaangażowane w realizację projektu (dot. zakresu realizacji projektu).

 7. UP zobowiązany jest do wypełnienia w trakcie trwania zajęć ankiet ewaluacyjnych.

 8. Beneficjent dopuszcza usprawiedliwione nieobecności UP spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi.

 9. Beneficjent zastrzega sobie prawo skreślenia UP z listy uczestników projektu w przypadku:

 • na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego wraz z podaniem przyczyny rezygnacji, uczestnik ww. wniosek przedkłada do Koordynatora szkolnego, który niezwłocznie informuje o tym Koordynatora Projektu. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do Projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.

 • na wniosek osoby prowadzącej zajęcia lub wniosek dyrektora szkoły uzasadniony rażącym naruszeniem zasad uczestnictwa w zajęciach,

 • rezygnacji UP z nauki/pracy w szkole biorącej udział w projekcie, na podstawie informacji uzyskanej od dyrektora szkoły.

 

 

 

 

 

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Zakres wsparcia może ulec zmianie w trakcie realizacji projektu.

 2. O zaistniałych zmianach Beneficjent niezwłocznie poinformuje UP za pośrednictwem Dyrektorów szkół.

 3. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępny jest w Biurze projektu oraz szkołach realizujących projekt.

 4. Załączniki do Regulaminu:

 • Karta zgłoszenia (uczeń, nauczyciel) – odpowiednio Załącznik Nr 1.1 lub 1.2,

 • Deklaracja uczestnictwa w projekcie (uczeń, nauczyciel) – odpowiednio Załącznik Nr 2.1 lub 2.2.

 • Protokół z posiedzenia komisji rekrutacyjnej – odpowiednio Załącznik Nr 3.1 lub 3.2.

 

 

 

Pomorskie Żagle Wiedzy w gminie Kolbudy, Pszczółki i Przywidz

Szkoły Podstawowe w Przywidzu, Trzepowie i Pomlewie w bieżącym i następnym roku szkolnym organizują projekt edukacyjny o tematyce morskiej i żeglarskiej pn. „Pomorskie Żagle Wiedzy w gminie Kolbudy, Pszczółki i Przywidz”.

Realizacja zaplanowanych działań będzie się odbywać w podziale na zajęcia teoretyczne metodą projektu – odbywające się stacjonarnie w szkole oraz warsztaty praktyczne, które zostaną zrealizowane w przystani w Kolbudach. Termin realizacji do 30.06.2023 r.

W ramach naszego projektu zrealizowane zostaną następujące edukacyjne zajęcia pozalekcyjne o tematyce żeglarskiej przygotowujące do praktycznych zajęć żeglarskich:

Żeglarstwo dla bystrzaków

Elementarz żeglarski – od obserwacji do reakcji

Język ludzi morza – jak komunikować się na morzu

Vademecum nawigatora

Astronawigacja krok po kroku

Survival żeglarza, czyli terenowe zabawy nawigacyjne

Żeglarstwo turystyczne – poznaj jeziora i rzeki w Gminie Kolbudy

Bezpieczni na wodzie

Warsztaty z doradztwa zawodowego

Najważniejszym i jednocześnie najbardziej atrakcyjnym elementem projektu są praktyczne zajęcia żeglarskie na wodzie prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów żeglarstwa. Zostaną zrealizowane na przystani w Kolbudach w wymiarze 24 godzin. Realizowane będą
w weekendy w miesiącach kwiecień – czerwiec 2023 r.

Ponadto w ramach projektu zorganizowany zostanie obóz żeglarski w Harcerskim Ośrodku Morskim w Pucku, wycieczka do Oceanarium oraz rejs statkiem w Gdyni połączony ze zwiedzaniem portu. Dodatkową atrakcją projektu będą regaty wraz z festiwalem muzyki szanty.

AHOJ, PRZYGODO !!!

 

................................................................................................................................................

PROJEKT PROFILAKTYCZNY

Informacje o realizacji projektu znajdują się w zakładce "Z życia szkoły"

........................................................................................................

Dodatkowe lekcje po powrocie do szkoły

W ramach projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki wśród uczniów klas IV-VIII 

zostaną przeprowadzone dodatkowe zajęcia z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki. 

Najważniejszym zadaniem tych lekcji będzie kompleksowe wsparcie uczniów

w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności

z wybranych obowiązkowych zajęć edukacujnych z zakresu kształcenia ogólnego.

Szczególy realizacji zajęć dodatkowych znajdują się w zakładce "Z życia szkoły".

..........................................................................

ROK SZKOLNY 2019/20

                                    

ZAJECIA W NASZEJ SZKOLE W CZASIE FERII ZIMOWYCH 11-24 stycznia 2020

DATA / DZIEŃ

GODZINA I RODZAJ ZAJĘĆ

PROWADZĄCY

PROJEKT FERYJNY  7. DNIOWY  KL.IV-VIII

11.01.2020

sobota

8.00-15.00 PROJEKT FERYJNY 

 Grochalska, Bach - Żelewski

WYCIECZKA AUTOBUSOWA DO GDAŃSKA – OLIWY / ZOO, KATEDRA, ZATOKA GDAŃSKA, WIZYTA W MC DONALDZIE

12.01.2020

niedziela

8.00- 13.00 PROJEKT FERYJNY 

  Grochalska, Bach- Żelewski

 POZNANIE ZABYTKÓW ARCHITEKTURY PRZYWIDZA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE, PLASTYCZNE, SPORTOWE

13.01.2020 poniedziałek

8.00-11.30 - PROJEKT KLASY 0

8.00-13.30 PROJEKT FERYJNY 

Iwanicka, Łoś

Bach- Żelewski. Grochalska

WYCIECZKA AUTOBUSOWA DO GDYNI- OCEANARIUM , SKWER KOŚCIUSZKI

14.01.2020-wtorek

8.00-13.30 PROJEKT FERYJNY 

Bach- Żelewski Grochalska, Iwanicka

 

WYCIECZKA AUTOBUSOWA  DO PELPLINA I STAROGARDU/ BASEN 585627955 – Zblewska18 /WIZYTA W  MC DONALDZIE - Nowowiejska 2

 

15.01.2020

  środa 

8.00-9.30 PROJEKT KLASY 0

8.00-11.30 PROJEKT KLASY 0

8.00-13.30 PROJEKT FERYJNY

11.00-12.30  SKS klas starszych 

Iwanicka

Łoś

Bach- Żelewski

 ZAJĘCIA GIMNASTYCZNE, PLASTYCZNE, W SZKOLE+ WYCIECZKA PIESZA: TRZEPOWO- GÓRY TRZEPOWSKIE- CZARNA HUTA

Zajęcia sportowe- Arena Przywidz

16.01.2020  czwartek

8.00-13.30 PROJEKT FERYJNY 

 

Iwanicka

 Bach- Żelewski

WYCIECZKA DO: SKARSZEW,  POGÓDEK I STAROGARDU/ BASEN – Zblewska 18/ WIZYTA W  MC DONALDZIE - Nowowiejska 2

17.01.2020 piątek

8.00-11.30 PROJEKT KLASY 0

 

8.00-13.00 PROJEKT FERYJNY 

       

 11.00-12.30  SKS klas starszych 

Łoś

 

Iwanicka

Bach- Żelewski

Z. Jakusz- Gostomski

 ZAJĘCIA GIMNASTYCZNE, PLASTYCZNE, KOPUTEROWE, WYCIECZKA PIESZA: TRZEPOWO- GÓRY TRZEPOWSKIE-  – ognisko

 

Zajęcia sportowe- Arena Przywidz

20-24 .01.20

8.00-11.00 PROJEKT KLASY 0

 

 

Iwanicka

 

 

....................................................................................................................................

 

PROJEKT " NOWE SZANSE EDUKACYJNE DLA PRZEDSZKOLAKÓW GMINY PRZYWIDZ"

1.Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

2. Zajęcia logopedyczne

3. Zajęcia z arteterapii

4. Zajęcia matematyczno - logiczne

5. Zajęcia - kółko ekologiczne " Mały przyrodnik"

6. Zajęcia - kółko informatyczne " Mistrzowie kodowania junior"

7.Zajęcia z języka angielskiego

8. Zajęcia z twórczego myślenia i ruchu

9.Gimnastyka korekcyjna

 

W zajęciach uczestniczy 100 % dzieci z oddziału przedszkolnego.

 

 

 Rok szkolny 2018/2019

PROJEKT  „ SIŁA DZIEWCZYN”

 

 1. Warsztaty edukacyjne dla uczennic klas IV – VIII z  zakresu podnoszenia pewności siebie, samoakceptacji, asertywności oraz budowania zdrowych relacji społecznych.
 2. Szkolenie dla kadry pedagogicznej z zakresu przeciwdziałania reagowania na przemoc, dyskryminację i autoagresję wśród nastolatków.
 3. Spotkanie dla rodziców i opiekunów z zakresu przeciwdziałania i reagowania na przemoc dyskryminację i autoagresję wśród nastolatków.

 

 1. Warsztaty dla uczennic klas IV – VIII odbyły się w dniach 8 – 10 października 2018r.

Poruszały zagadnienia dotyczące różnorodnych form przemocy. Obejmowały ćwiczenia z zakresu podnoszenia pewności siebie, samoakceptacji, asertywności.

Podczas dwóch warsztatów zostały zrealizowane następujące zagadnienia:

I część (2 godziny) nastolatki poznały temat przemocy w kontekście zachowania, które poniża i ogranicza wolność. Omówiły temat autoagresji . Tę część zakończono treningiem umiejętności.

II część – zajęcia z zakresu podnoszenia pewności siebie, samoakceptacji i asertywności. Podczas zajęć przedstawiono przykłady kobiet współczesnych i historycznych, które mogą być wzorem na przełamanie stereotypów kobiecych.

 

2.Szkolenie kadry pedagogicznej odbyło się 13 listopada 2018r. 

Temat szkolenia: "Przeciwdziałanie i reagowanie na przemoc, dyskryminację i autoagresje wśród nastolatek".

 

3. Spotkanie dla rodziców i opiekunów odbyło się 13 listopada 2018r.

Temat spotkania:"Przeciwdziałanie i reagowanie na przemoc, dyskryminację i autoagresje wśród nastolatek".

 

Prowadzony projekt „  współfinansowany jest ze środków otrzymanych w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.

 

.................................................................................................................................................................................................................................

 

 

ROK SZKOLNY 2017/18

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU  FERYJNEGO „ZIMOWE WĘDRÓWKI: SOBIESŁAWICE – KSIĄŻĘTA KASZUBSCY AUTORSTWA CEZAREGO BACH – ŻELEWSKIEGO

 

            Projekt „Zimowe  Wędrówki : Sobiesławice – książęta kaszubscy” adresowany był do dzieci / 10-13 lat - uczniów z klas III – VII/ z terenu obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej w  Trzepowie . Zajęcia dofinansowały sołectwa w Trzepowie i Borowinie. Projekt trwał 10 dni w czasie ferii w styczniu  i lutym 2018 r.

Jego celami było:

 • zainteresowanie Polską , jej bogactwem i pięknem.
 • zdobycie umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych , zabytków  i pamiątek z przeszłości Małej Ojczyzny- Pomorza, Kaszub  i gminy Przywidz .
 • zdobywanie i rozszerzanie wiedzy na temat budowy i złożoności świata ożywionego i nieożywionego oraz warunków życia istot żywych.
 • poznanie współzależności człowieka i środowiska.
 • uwrażliwienie na piękno Polski, Kaszub , gminy Przywidz
 • kształtowanie szacunku do wszystkich istot żywych , przyrody ,  zabytków, pamiątek z przeszłości   oraz odpowiedzialności za ich stan.
 • zrozumienie zależności istniejących w środowisku przyrodniczym.
 • poznanie zachowań sprzyjających bezpieczeństwu ludzi i przyrody
 • kształtowanie  postaw wolnych od nałogów
 • kształtowanie umiejętności kreatywnego zagospodarowania  czasu wolnego.

Zajęcia w ciągu 10 dni  prowadzili nauczyciele Szkoły Podstawowej w Trzepowie: Cezary Bach – Żelewski, Barbara  Grochalska i Joanna Iwanicka.

Projekt aktywizował  uczniów do wysiłku związanego z :

a/ ćwiczeniem wytrzymałości i wytrwałości : długie marsze , zabawy ruchowe i sportowe , gimnastyka korekcyjna, dwukrotne zajęcia na basenie

/ w Kościerzynie i Kartuzach/

b/ pełnieniem dyżurów przy posiłkach dla całej grupy ,smażeniu kiełbasek na grillu i  porządkowanie po nich

c/ z samodzielnym korzystaniem z Internetu, map, planów miast , przewodników turystycznych ,folderów Pomorza Gdańskiego i Przywidza

d/ poszukiwaniem i utrwalaniem wiadomości o Pomorzu, Kaszubach, książętach kaszubskich- Sobiesławicach i gminie Przywidz

e/wykonywaniem portretów, pejzaży ,obrazów i gazetek – ekspozycji  dotyczących: Sobiesławiców, gryfów ,zakątków Kaszub i  Przywidza

         Uczniom bardzo podobał się ten projekt, chociaż jego niektóre elementy -codzienne piesze marsze wymagały dużo wysiłku. Dzieci przeszły pieszo w ciągu 10 dni około 50 km. Frekwencja na zajęciach była bardzo wysoka- wyniosła około 90 % . Planowane efekty projektu zostały osiągnięte.

                                                 

                                                                     Cezary Bach – Żelewski-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program Biblioteki Narodowej


W roku szkolnym 2014/15 Szkoła Podstawowa w Trzepowie bierze udział w realizacji Programu Biblioteki Narodowej. Priorytet 2- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych - zakup lektur szkolnych.
W ramach tego programu szkoła otrzymała 93 szt. książek-lektur szkolnych. Ponadto w szkole odbędzie się wystawa książek zakupionych przez Bibliotekę Publiczną w Przywidzu oraz uczniowie szkoły wezmą udział w:
* konkursie plastycznym n. t. Ukochana postać z książek A. Lindgren "Dzieci z Bullerbyn",
* lekcji bibliotecznej o budowie książki,
* głośnych czytaniach lektur szkolnych dla kl. I-III,
* głśnych czytaniach wybranych książek połączonych z wykonywaniem ilustracji,
* warsztatach platycznych. .
 

Program "Szklanka mleka"


Pogram "Szklanka mleka" skierowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. Celem programu "Szklanka mleka" jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych. Program jest administrowany przez ARR (Agencja Rynku Rolnego) i współfinansowany z trzech źródeł:
- dopłata unijna obejmuje dostarczenie mleka i jego przetworów do wszystkich rodzajów uprawnionych placówek oświatowych,
- dopłata krajowa obejmuje dostarczenie mleka i jego przetworów do szkół podstawowych,
- dofinansowanie z Funduszu Promocji Mleka obejmuje dostarczenie mleka i jego przetworów do przedszkoli i gimnazjów.
W Szkole Podstawowej w Trzepowie wszyscy uczniowie otrzymują kartonik mleka.
 

Program "Owoce w szkole"


Program "Owoce w szkole" skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych, administrowany przez ARR (Agencja Rynku Rolnego) i przez UE. Celem programu jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci, przez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie, na etapie na którym kształtuje się ich nawyki żywieniowe.
Uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej w Trzepowie otrzymują jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego.

 

Imieniny

Zegar

Kalendarium

Marzec 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

LEPSZA SZKOŁA

          

FUNDACJA HOSPICYJNA