Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Projekty unijne

Czcionka:

 

ROK SZKOLNY 2021/22

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W TRZEPOWIE, GMINA PRZYWIDZ

...........................................................................

 

 

 

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ROK SZKOLNY 2019/20

 

Projekt p.t. „Nowe szanse edukacyjne dla przedszkolaków Gminy Przywidz”

jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 03 Edukacja, Działania 03.01 Edukacja Przedszkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu : 2018-09-03 - 2020-08-31

Wartość projektu:  878 467,50 zł                   

Dofinansowanie projektu  z UE: 746 697,37 zł

 

Projekt będzie realizowany zgodnie z zachowaniem zasady równości szans  i niedyskryminacji obu płci, w tym dostępności dla osób  z niepełnosprawnościami.

Beneficjentami projektu są  przedszkolaki i nauczyciele OWP:

• Szkoły Podstawowej w Przywidzu,

• Szkoły Podstawowej w Pomlewie

• Szkoły Podstawowe w Trzepowie

 

Cele projektu:

-   utworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego  

-   podniesienie jakości usług świadczonych w ośrodkach wychowania  przedszkolnego

poprzez:

1. utworzenie dodatkowych 20 miejsc wychowania przedszkolnego w OWP w Przywidz (bieżące funkcjonowanie dodatkowej grupy dzieci w nowo zaadaptowanych pomieszczeniach);

2. dodatkowe zajęcia  w OWP  w Przywidzu, Pomlewie i Trzepowie (zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia logopedyczne, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, zajęcia z arteterapii, zajęcia matematyczno-logiczne, zajęcia - kółko ekologiczne -Mały przyrodnik, zajęcia - kółko informatyczne- Mistrzowie kodowania junior, zajęcia  z j.angielskiego oraz zajęcia z twórczego myślenia i ruchu;

3. wzrost umiejętności i kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania narzędzi TIK  w pracy z dziećmi poprzez udział w szkoleniu ze stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 

Planowane efekty:

- wzrost liczby dzieci uczestniczących w edukacji przedszkolnej w wyniku  zaadaptowanych pomieszczeń na cele edukacyjne;

- rozwój i wzrost umiejętności przedszkolaków na płaszczyźnie społecznej, emocjonalnej, intelektualnej i fizycznej z wykorzystaniem zakupionych pomocy i wyposażenia  dydaktycznego;

- zwiększenie kompetencji nauczycieli w kierunku innowacyjnego i nowoczesnego procesu nauczania przedszkolaków.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Projekt Edukacji Przedszkolnej w roku szkolnym 2019/20.

" Nowe szanse edukacyjne dla przedszkolaków Gminy Przywidz".

W projekcie wzięły udział wszystkie dzieci z oddziału przedszkolnego naszej szkoły.

Zajęcia:

 • kółko matematyczne " Mistrz kodowania" - prowadząca  Joanna Iwanicka
 • kółko matematyczno - logiczne - prowadząca Joanna Iwanicka
 • kółko ekologiczne - "Mały przyrodnik" - prowadząca Emilia Lubotzka
 • Twórcze myślenie i ruch - prowadząca Emilia Lubotzka
 • Logopedia - prowadząca Agnieszka Norek
 • Arteterapia - prowadząca Alina Czyżewska-Łoś
 • Gimnastyka korekcyjna - prowadzący Cezary Bach-Żelewski

​​

Zdjęcia z zajęć prowadzonych w ramach projektu znajdują się w FOTOGALERII z którą można połączyć się klikając poniższy link:

http://sptrzepowo.szkolna.net/fotogaleria/g,projekt-nowe-szanse-edukacyjne-dla-przedszkolakow-gminy-przywidz

 

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

PROJEKT 3.2.1

WIDZIEĆ I WIEDZIEĆ WIĘCEJ - 

nowoczesna edukacja w Gminie Przywidz

Gmina Przywidz jest beneficjentem projektu konkursowego pod tytułem „WIDZIEĆ I WIEDZIEĆ WIĘCEJ – nowoczesna edukacja w Gminie Przywidz”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Osi Priorytetowej 03 Edukacja, Działanie 03.02 Edukacja Ogólna, Poddziałania 03.02.01 Jakość edukacji ogólnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu : 2016-09-02 - 2018-06-30

Wartość projektu:  975 689,02 zł ,                  

Dofinansowanie projektu  z UE829 335,67 zł.

Beneficjentami projektu są  nauczyciele i uczniowie szkół:

• Zespołu Szkół w Przywidzu,

• Szkoły Podstawowej w Pomlewie

• Szkoły Podstawowe w Trzepowie

Cele projektu:

Cel główny projektu:  podniesienie jakości edukacji ogólnej w Gminie Przywidz.

Cele szczegółowe:

1. wzrost kompetencji kluczowych i kwalifikacji nauczycieli poprzez organizację szkoleń z zakresu stosowania TIK, eksperymentów, gier biznesowych, pracy zespołowej, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów niepełnosprawnych oraz młodszych uczniów;

2.kształtowanie i wzrost kompetencji kluczowych, kreatywności i innowacyjności  uczniów poprzez objęcie ich zajęciami pozalekcyjnymi z wykorzystaniem TIK, nowoczesnych metod nauki, eksperymentów, organizację wyjazdów edukacyjnych i półkolonii naukowych, doradztwo edukacyjno-zawodowe, objęcie uczniów słabszych i z opiniami programem wyrównywanie szans edukacyjnych, indywidualną pracę z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb uczniów niepełnosprawnych i młodszych uczniów;

3. wyposażenie pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne

Efekty:

W wyniku realizacji projektu w szkołach Gminy Przywidz wzrośnie jakość edukacji ogólnej poprzez: wdrożenie pozalekcyjnych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe uczniów niezbędnych na rynku pracy, wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia poprzez specjalistyczne zajęcia, podniesienie umiejętności i kompetencji nauczycieli w kierunku innowacyjnego i nowoczesnego procesu nauczania oraz wykorzystanie zakupionego sprzętu TIK i pomocy dydaktycznych do dalszego kształtowania postaw i umiejętności uczniów.

                                                                                                      

                                                            

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

REALIZACJA PROJEKTU W ROKU SZKOLNYM 2017/18

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach   Działanie 03. 02 Edukacja Ogólna, RPO WP na lata 2014 - 2020

W Szkole Podstawowej w Trzepowie prowadzone są zajęcia:

 • Arteterapia
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Angielski technikami pamięciowymi z wykorzystaniem TIK
 • Matematyka - To lubię - zajęcia wyrównawc dla uczniów wykazujących problemy w nauce
 • Magia liczb - zajęcia z matematyki technikami pamięciowymi i z TIK
 • Logopedia

 Zajęcia prowadzone będą do czerwca 2018 r.

...................................................................................................................................................................................................................................................

ZDJĘCIA Z ZAJĘĆ PROWADZONYCH W RAMACH PROJEKTU 3.2.1
ROBOTYKA

SZKOLENIE

INFORMATYKA

FESTIWAL EKSPERYMENTU

CENTRUM NAUKI EXPERYMENT

ARTETERAPIA

 

__________________________________________________________________________________________

Malowniczy Przywidz - warsztaty dla dzieci i młodzieży
1. Projekt pn. "Malowniczy Przywidz - wydanie albumu zawierającego zestawienie fotografii i ilustracji dziecięcych - (wraz z organizcją warszatów i imprezy promocyjnej)" realizowany jest ze wsparciem finansowym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Oś 4 LEADER.
2. Głównym celem projektu jest: promocja oraz rozwój oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez wydanie albumu prezentującego atrakcje Gminy Przywidz.
Celem szczególnym jest: organizacja warsztatów plastycznych dla dzieci i młodzieźy, wydanie albumu promocyjnego, organizacja imprezy promującej album.
3. Informacje o projekcie zostaną zamieszczone na stronach
a)Urzędu Gminy Przywidz www.przywidz.pl
b)Gminnego Ośrodka Kultury w Przywidzu www.gok.przywidz.pl
4. W ramach realizacji projektu przeprowadzone zostaną warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży. Warsztaty przygotowane zostaną dla 2 grup wiekowych:
a) grupa dziecięca 15 osób,
b) grupa młodzieżowa 15 osób
Zajęcia odbywać się będą w Gminnym Ośrodku Kultury w Przywidzu.

Gminny Ośrodek Kultury w Przywidzu zajmuje się koordynacją i obsługątechniczną warsztatów podczas ich realizacji na terenie Ośrodka.

Podczas realizacji zajęć uczestnicy zostaną zapoznani z różnymi technikami plastycznymi a następnie wykonają ilustracje, które zostaną wykorzystane przy tworzeniu albumu.
Ze Szkoły Podstawowej w Trzepowie w projekcie biorą udział:
1. Leś Blanka
2. Piankowska Natalia
3. Krefft Małgorzata
4. Lipska Klaudia
5. Lichneriwicz Alicja

PROJEKT 9.1.1


  

"Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Przywidz"
Wartość projektu: 489 184zł
Wartość dofinansowania: 100% (ze środków Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego)
Czas realizacji projektu: 01.01.2014 - 31.12.2014

Cel projektu:
- poprawa warunków funkcjonowania istniejących oddziałów w szkołach podstawowych
- przygotowanie do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym
- likwidacji barier w dostępie do edukacji przedszkolnej
- wyrównanie szans edukacyjnych dzieci nieobjętych wychowaniem przedszkolnym

Oddziały przedszkolne objęte wsparciem:
- 1 oddział w Szkole Podstawowej w Pomlewie
- 1 oddział w Szkole Podstawowej w Trzepowie
- 4 oddziały w Zespole Szkół w Przywidzu

Wsparcie udzialane w ramach projektu przeznaczone zostanie na: organizację placów zabaw, dostosowanie pomieszczeń, wyposażenie oddziałów przedszkolnych.

PROJEKT 9.1.2


  

"Szkoły równych szans-wyrównywanie szans edukacyjnych w Gminie Przywidz"
NR WNP-POKL.09.05.00-22-010/12-00, realizowanego w ramach Programu Operacyjneo Kapitał Ludzki, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych-projekty systemowe.

Organizator projektu 9.1.2 - Gmina Przywidz, współorganizator - Szkoła Podstawowa w Trzepowie.
Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku szkolnym klas I-III:
- ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,
- ze specyficznymi trudnościami matematyczno-przyodniczymi,
- zajęcia logopedyczne,
- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej,
- zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze,
- zajęcia rozwijające zainteresowania artystyczne (plastyka, muzyka),
w trzech szkołach w Gminie Przywidz tj.:
Zespół Szkół w Przywidzu
Szkoła Podstawowa w Pomlewie
Szkoła Podstawowa w Trzepowie.
Ogólna ilość godzin edukacyjnych dla wyżej wymienionych placówek: 1470
Wartość projektu: 105 531,50 zł.
Dofinansowanie: 100% wartości projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.
Zakończenie projektu - 30 czerwiec 2014r.


Od 16 września 2013r. ruszyły nowe zajęcia dla klasy I, II i III.
Są one przeznaczone dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz dla dzieci mających trudności w nauce.
Stworzono 6 grup, do których dobrano dzieci adekwatnie do ich możliwości. Liczebność w grupach jest znacznie niższa niz w zespołach klasowych co ma znaczący wpływ na indywidualizację nauczania.
Zajęcia prowadzone są w ramach projektu " Szkoły równych szans - wyrównywanie szans edukacyjnych w Gminie Przywidz w ramach Programu Operacyjnego " Kapitał Ludzki".
Z tych srodków szkoła otrzymała wiele atrakcyjnych pomocy dydaktycznych, co znacznie podnosi atrakcyjność zajęć i wzbogaca bazę szkoły.
PROWADZONE ZAJĘCIA:
- dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (środa 12.40 - 13.40, czwartek i piątek godz.11.40 - 12.40.)
- logopedyczne ( poniedziałki godz.8.15 - 9.15 i 11.55 - 12.55)
- z gimnastyki korekcyjnej ( środa godz. 12.50 - 14.30 i czwartek godz. 11.55 - 12.40 i 13,45 - 14.30)
- rozwijajace zainteresowania uczniów uzdolnionych artystycznie: muzyka i plastyka ( we wtorki godz. 12.50 - 13.35 i 13.45 - 14.30)
- rozwijające zainteresowania matematyczno - przyrodnicze ( czwartki godz. 12.50 - 13.35)
- dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w matematyce i zagadnieniach przyrodniczych (w poniedziałki godz. 12.50 - 13.35).

 

1. Regulamin zgłoszeniowy
2.Deklaracja uczestnictwa w projekcie
3.Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i na publikację wizerunku
4.Prawa i obowiązki uczestnika projektu
Wyżej wymienione dokumenty znajduja się na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w sekretariacie szkoły.
Wszyscy zainteresowani rodzice otrzymali do wglądu pakiet dokumentów dotyczących projektu.

 

 

Imieniny

Zegar

Kalendarium

Marzec 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

LEPSZA SZKOŁA

          

FUNDACJA HOSPICYJNA